O NAS

Stowarzyszenie powstało w 1997r. pod nazwą „Młodzi dla Ustronia”, a pod nazwą Stowarzyszenie Open działa od 2015r. Swoją działalność Stowarzyszenie od początku wiązało m.in. z nieodpłatną pomoc prawną świadczoną podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, w tym poprzez udzielanie informacji prawnych osobom zagrożonym patologią społeczną i osobom młodym, chcącym rozpocząć działalność gospodarczą, a także innym osobom w zakresie zakładania fundacji i stowarzyszeń.

Oprócz tego, Stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność charytatywną i kulturową, w tym poprzez założenie np. własnej siłowni dla młodzieży w trudnej sytuacji życiowej – siłownia „Kuźnia” w Ustroniu. Stowarzyszenie w latach 1999-2002r. było również inicjatorem i organizatorem zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży „Ustroniaczek”. Ponadto, Stowarzyszenie organizowało koncert kolęd w 1998r. oraz Przegląd Twórczości Młodzieżowej Nowa Forma. Z uwagi na swoją działalność, Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w realizacji różnych projektów dla społeczności lokalnej.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Open:

1) świadczenie pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie porad prawnych i informacji prawnych oraz edukację prawną;

2) działalność na rzecz przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz praw dziecka;

3) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o prawie, kulturze, historii, sztuce, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury lokalnej, szczególnie tzw. „małych ojczyzn” oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

5) wspieranie, promocja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli;

6) działalność w zakresie wspierania, upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

7) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej oraz rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci;

8) propagowanie wolnego oprogramowania (tzw. free software), w szczególności otwartego oprogramowania (tzw. open source) oraz oprogramowania copyleft, a także domeny publicznej (tzw. oprogramowanie public domain) i innych otwartych rozwiązań umożliwiających korzystanie z wolnych licencji;

9) działalność charytatywna;

10) działalność na rzecz przestrzegania i ochrony praw zwierząt;

11) wspieranie przedsięwzięć oraz różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych, których celem jest szczególnie: szerzenie wiedzy prawnej, a także wiedzy o historii i sztuce, oraz krzewienie idei tolerancji i demokracji;

12) promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Od stycznia 2017r. Stowarzyszenie Open będzie zapewniać nieodpłatną pomoc prawną w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Hażlach.

 

Script logo