ZARZĄD

Stowarzyszenia Open

 

Prezes: Tomasz Szkaradnik

Wiceprezes: Łucja Rożkowicz

Sekretarz: Anna Kempny

 

Sposób reprezentacji:

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu, za wyjątkiem sytuacji określonych w zdaniu drugim. Do zawierania umów, których wartość przekracza 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych), wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

 

Script logo